Interessengemeinschaft Fechten
Baden-Württemberg e.V.

Punkteschlüssel


Hier finden Sie den aktuellen Punkteschlüssel für die Landesranglisten:
Punkteschlüssel Landesranglisten
(R) (C) Markus Hartelt für ARGE Fechten Baden-Württemberg, 2005-2018. (R) (C) Markus Hartelt für IG Fechten Baden-Württemberg e.V., 2018 ff.